Danh sách chứng chỉ môi giới
Chứng chỉ bất động sản mới cấp
Thủ tục hành chính
Gửi hồ sơ
Hướng dẫn sử dụng công dân
Danh sách dịch vụ công
Tên thủ tục
Lĩnh vực Lĩnh vực xây dựng
Cơ quan thực hiện Bộ Xây dựng
Cách thức thực hiện Hồ sơ được cá nhân nộp tại Bộ Xây dựng nếu chứng chỉ là hạng I. Bộ Xây dựng xem xét hồ sơ đã nộp để cấp chứng chỉ cho cá nhân theo yêu cầu.
Trình tự thực hiện Bước 1: Công dân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề gửi hồ sơ tới Bộ Xây dựng .
Bước 2: Bộ phận sát hạch kiểm tra hồ sơ hợp lệ trước khi trình Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề xem xét quyết định.
Bước 3: Thời gian tổ chức sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề:
Trong thời gian 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện để tổ chức sát hạch.
Bước 4: Quy trình tổ chức sát hạch:
Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hoặc qua thư điện tửvề thời gian, địa điểm tổ chức và Mã số dự thisát hạch đến từng cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề ít nhất 05 ngày trước ngày tổ chức sát hạch.
Bước 5: Chủ tịch Hội đồng gửi văn bản đề nghị cấp số chứng chỉ kèm theo kết quả sát hạch tới Cục Quản lý hoạt động xây dựng thuộc Bộ Xây dựng để phát hành số chứng chỉ.
Bước 6: Công dân nhận chứng chỉ tại Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ; nộp lệ phí theo quy định.
Thời hạn giải quyết  
Lệ Phí  
Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu.
2. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về chuyên môn đào tạo liên quan đến nội dung cấp chứng chỉ hành nghề.
3. Bản khai kinh nghiệm về công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu. Bản khai phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp).
Yêu cầu - điều kiện  
Căn cứ pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Thông tư quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng
Biểu mẫu đính kèm

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng